Podmínky ochrany osobních údajů

PROVOZOVATEL/PRODÁVAJÍCÍ/SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ABA, s.r.o.
Vlašská 15
118 00 Praha 1
Kontaktní e-mailová adresa: info@lucieshop.cz

K čemu slouží Vaše údaje?


Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi
potřebujeme komunikovat a znát vaše údaje, konkrétně jméno, příjmení, poštovní adresu,
telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce,
není nutný Váš výslovný souhlas.
Když používáte náš internetový obchod a pohybujete se na něm, automaticky obdržíme
informaci o vaší IP adrese (Internet Protocol Address), pomocí které získáme informaci o
vámi používaném internetovém prohlížeči a operačním systému.

Souhlas

Jak získáte můj souhlas?

Když nám poskytnete vaše osobní údaje pro účely objednání zboží a následné vyřízení
vaší objednávky, ověříte svou platební kartu, zvolíte formu dopravy, či zažádáte o vrácení
zboží, odvozujeme, že nám tím udělujete souhlas se zpracováním a užitím vašich
osobních údajů pro tento konkrétní účel.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Poté, co jste nám udělili svůj souhlas s užitím osobních údajů způsobem popsaným v
předchozím odstavci a následně si své rozhodnutí rozmyslíte, svůj souhlas můžete kdykoli
odvolat. V takovém případě nás kontaktujte na e-mailové adrese info@lucieshop.cz nebo
poštou na adrese: ABA, s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

Zveřejnění osobních údajů


Vaše osobní údaje nikdy nezveřejňujeme. Jedinou výjimkou, kdy můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, jsou situace, kdy takové jednání vyžaduje zákon, nebo v případě
vážného porušení našich Obchodních podmínek.

Typ shromažďovaných údajů

 

Mezi osobní údaje, které tato Webová stránka shromažďuje, a to buď sama o sobě, nebo
prostřednictvím třetích stran, jsou: cookies, údaje o používání (Usage Data), jméno,
příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obchodní název, IČ, DIČ, adresa, poštovní
směrovací číslo, město a stát.


Detail jednotlivých typů shromažďovaných osobních údajů popisují kapitoly tohoto
dokumentu nebo konkrétní vysvětlivky zobrazené před zaznamenáním určitého typu
osobních údajů na Webové stránce.
Osobní data dobrovolně sděluje Uživatel, nebo, v případě údajů o používání (Usage Data),
jsou tyto data shromažďována automaticky v průběhu používání této Webové stránky
Uživatelem.


Některé osobní údajem vyžadované touto Webovou stránkou jsou povinné (označeny
červenou hvězdičkou) a jejich neuvedení může Prodávajícímu znemožnit uzavření kupní
smlouvy a zpracování objednávky.
Některé osobní údaje nejsou povinné, tudíž Uživatel je dle své vůle nemusí sdělovat, aniž
by jejich nesdělení znemožnilo uzavření kupní smlouvy a zpracování objednávky.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, mohou kdykoli kontaktovat
Provozovatele.

Užití souborů cookies


Provozovatel této Webové stránky využívá technologii souborů cookies výhradně za
účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na této Webové stránce, optimalizaci
této Webové stránky pro jejich uživatele, a za účelem zajištění lepších služeb pro
kupujícího.
Podrobněji je využití souborů cookies na této Webové stránce popsáno zde.

Způsob a místo zpracování osobních údajů


Metody zpracování

Správce osobních údajů zapracovává osobní data Uživatele s plným vědomím jejich citlivé
povahy a při jejich zpracovávání a uchovávání proto postupuje s maximální obezřetností a
využívá vhodné bezpečností opatření, aby zabránil neautorizovanému přístupu k těmto
údajům, jejich zveřejnění, úpravě, či neautorizovanému zničení.
Pro zpracovávání a uchovávání osobních údajů využívá Správce počítače a/nebo
softwarové nástroje a to pouze pro účely, ke kterým Uživatel osobní údaje Správci sdělil.
Osobní data Uživatele nezbytná pro doručení zboží vyplývajícího z kupní smlouvy sděluje
Provozovatel externím poštovním, či doručovacím společnostem.
Některé osobní údaje Uživatele jsou sdíleny s provozovateli třetích stran. Tyto třetí strany
a typy sdílených osobních údajů jsou podrobněji popsány v oddílu “Podrobná informace o
zpracování osobních údajů” dále v tomto dokumentu.


Místo zpracování

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v místě působení Provozovatele/Správce
osobních údajů a v místech působení provozovatelů třetích stran zmiňovaných v
předchozím odstavci.


Doba uchovávání

Osobní údaje Uživatele jsou na této Webové stránce uchovávány minimálně po dobu
nutnou pro kompletní vyřízení objednávky zboží a jeho odeslání. Osobní data jsou
uchovávány v administrační části této Webové stránky, která je chráněna heslem. Poté, co
je objednávka kompletně vyřízena, může Uživatel zažádat Provozovatele o odstranění
jeho osobních údajů z této Webové stránky.
Na základě každé objednávky je vystavena faktura, jejíž kopii obdrží i Uživatel/Kupující.
Faktura obsahuje osobní data Uživatele, která uvedl v nákupním košíku této Webové
stránky. Faktury jsou uchovávány Provozovatelem/Prodávajícím po dobu pěti let, což si
vyžadují právní předpisy České republiky na základě Zákona o účetnictví. Faktury jsou
uchovávány v elektronické formě v podobě souborů pdf. Po celou dobu, kdy jsou faktury
uchovávány, Provozovatel využívá vhodné bezpečností opatření, aby zabránil
neautorizovanému přístupu, zveřejnění, úpravě, či jejich neautorizovanému zničení.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících důvodů a využívají následujících
služeb.

Zpracování objednávek a kontaktování Uživatele
Nákupní košík

Vyplněním formuláře s fakturačními a doručovacími údaji v nákupním košíku v rámci
objednávky zboží, Kupující/Uživatel autorizuje Provozovatele/Prodávajícího k užití těchto
osobních údajů pro zpracování objednávky, odeslání zboží a vystavení faktury.
Shromažďované údaje: jméno, příjmení, obchodní název, IČ, DIČ, adresa, poštovní
směrovací číslo, město, země, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Zpracování plateb

Služby pro zpracování plateb umožňují Provozovateli přijímat platby za zboží.
Provozovatel využívá pro příjem plateb internetový platební systém Comgate. Pro zajištění maximální možné bezpečnosti osobních údajů Uživatele, sdílí Provozovatel
pouze informace nezbytně nutné pro realizaci platby.
Služba Comgate webpay může Uživateli zasílat zprávy, jako například upozornění týkající se platby.

Analytika

Služby popsané v toto kapitole umožňují Provozovateli monitorovat a analyzovat provoz na této Webové stránce a chování Uživatele.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba webové analytiky provozovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google využívá získaná data pro sledování a vyhodnocování používání této Webové stránky, pro přípravu zpráv týkajících se aktivit na této Webové stránce pro Provozovatele a pro další služby provozované Googlem.
Google může využívat shromážděná data pro kontextualizaci a personalizaci reklam ve
svém reklamním systému. Shromažďované údaje: cookies a údaje o používání (Usage Data)
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google k dispozici zde.

 

Redakční systém

Redakční systém slouží ke správě obsahu webu. Pomocí redakčního systému je
provozována a spravována tato Webová stránka. Tento systém nabízí i řadu takzvaných
rozšíření, díky kterým lze na tuto Webovou stránku naistalovat a pro provoz stránky
využívat různé nástroje, jakými jsou například analytické nástroje, nástroje internetového
obchodu, kontaktního formuláře, či nástrojů pro zpracování plateb. Toto implikuje
shromažďování a správu osobních dat.

 

Webhosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru, díky čemuž je
možné webové stránky umístit na internet, aniž by Provozovatel musel mít vlastní server.

 

Výklad pojmů

Osobní údaje

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, včetně osobního identifikačního čísla.

Údaje o používání (Usage Data)

Informace automaticky shromažďované z této Webové stránky, které mohou zahrnovat: IP
adresy, doménová jména počítačů Uživatele používajícího tuto Webovou stránku, URI
adresy (Uniform Resource Identifier), časy přístupů na toto Webovou stránku, metody
použité pro přistup na server, velikost souborů obdržených v odpovědi na přístup na
server, číselný kód vykazující povahu odpovědi serveru, zemi původu, vlastnosti
prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem, informace týkající se času
stráveného na této Webové stránce (např. čas strávený na konkrétní stránce), informace o
pohybu Uživatele v rámci této Webové stránky s odkazem na sekvenci navštívených stránek, či informace o dalších parametrech operačním systému Uživatele a jeho IT
prostředí.

Uživatel/Kupující

Fyzická osoba užívající tuto Webovou stránku, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány a
zpracovávány.

Provozovatel/Prodávající/Správce osobních údajů

Subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů Uživatelů této Webové stránky.

Tato Webová stránka

Hardwarový a/nebo softwarový nástroj pomocí kterého jsou získávány a zpracovávány osobní data Uživatele.

Cookies

Malé soubory, které se z této Webové stránky ukládají na pevný disk (včetně mobilních
zařízení) Uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky Bezpečnosti a ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 13.6. 2022.